dr
Krzysztof Kisiel

Ogłoszenia

STUDIA DZIENNE KIERUNEK IM SEMESTR II
TERMINY KOLOKWIÓW

1. 20.06 ---- 12.15-14.00 kolokwium poprawkowe --sala 523 Akwarium
2. 29.06 ---- 12.15-14.00 kolokwium w sesji --sala 607 Akwarium
3. 11.09 ---- 16.15-18.00 kolokwium w sesji --sala 607 Akwarium
Dodano 14.06.2017

Ważne terminy

STUDIA STACJONARNE

Harmonogram sesji Matematyka 2 (sesja letnia 2016/2017):

(egzaminy we wszystkich terminach odbywają się w sali 5M10 im. prof. A. Sołtana)23.06.2017 (piątek) godz. 11:15-12:00 EGZ. z Matematyki 2 (kierunki: IP, IM)


30.06.2017 (piątek) godz. 11:15-12:00 EGZ. z Matematyki 2 (kierunki: IP, IM)


12.09.2017 (wtorek) godz. 11:15-12:00 EGZ. z Matematyki 2 (kierunki IP, IM)
Dodano 30.05.2017

TERMINY EGZAMINÓW PO SEMESTRZE I STUDIA NIESTACJONARNE (WSZYSTKIE KIERUNKI)
TERMINY ZALICZEŃ PO SEMESTRZE I STUDIA NIESTACJONARNE1) 24.06.2017 sobota ------ 17.15----19.00 4M02 zaliczenie
24.06.2017 sobota ------ 19.15----20.00 4M02 egzamin

2) 01.07.2017 sobota ------ 17.15----19.00 4M02 zaliczenie
01.07.2017 sobota ------ 19.15----20.00 4M02 egzamin

3) 10.09.2017 niedziela ------ 17.15----19.00 4M02 zaliczenie
10.09.2017 niedziela ------ 19.15----20.00 4M02 egzamin


STUDIA DZIENNE KIERUNKI IM ORAZ IP


KOLOKWIUM POPRAWKOWE ODBĘDZIE SIĘ 01.06 W SALI 523 AKWARIUM 12.15-14.00
Dodano 14.12.2014

Plan Wykładów sem.1 niestacjonarne :


1.Elementy logiki .Liczby zespolone.
2. Liczby zespolone cd. Ciągi liczbowe.
3. Funkcje – granice ,pochodna , różniczka.
4. Całka nieoznaczona.
5. Zastosowanie pochodnych.
6 – 9 . Całka oznaczona ,niewłaściwa i zastosowania.
10. Macierze, układy równań.
.


Plan ćwiczeń :
1-3 Funkcje elementarne
4. Liczby zespolone
5.Ciągi liczbowe , granice funkcji .

6.Kolokwium 1 - 2g. ( Bloki 1,2 ,3 ) . Obliczanie pochodnych.
7. Zastosowanie pochodnych .
8.Całka nieoznaczona .
9. Całka oznaczona w prostych zastosowaniach.

10. Kolokwium 2. ( bloki 4,5,6 )

Kolokwia zawierają 3 bloki ale każdy blok po 2 zadania.
Aby zaliczyć blok należy poprawnie rozwiązać 1 zadanie.
Student poprawia tylko niezaliczone bloki.

Bloki:
1.Równania i nierówności.
2.Liczby zespolone.
3.Granice ciągów i funkcji.
4.Rachunek różniczkowy.
5.Całka nieoznaczona.
6.Całka oznaczona.

Dodano 14.05.2014


BARDZO WAŻNE PUNKTY REGULAMINU STUDIÓW.

2. Obecność studenta jest obowiązkowa pod rygorem niezaliczenia przedmiotu po trzykrotnej nieusprawiedliwionej nieobecności na: ćwiczeniach audytoryjnych, laboratoryjnych, zajęciach projektowych, seminariach, lektoratach oraz na zajęciach praktycznych i terenowych. Dla studentów pierwszego roku studiów pierwszego stopnia wszystkie formy zajęć są obowiązkowe.


6. Student jest zobowiązany posiadać indeks oraz kartę okresowych osiągnięć studenta podczas zaliczania zajęć i składania egzaminu.

9. W przypadku niesamodzielnego rozwiązywania zadań lub zakłócania prawidłowego przebiegu egzaminu (lub innej
formy sprawdzania wiedzy, umiejętności i kompetencji), egzamin danego studenta zostaje przerwany i unieważniony
o czym prowadzący egzamin ma obowiązek niezwłocznie powiadomić pisemnie dziekana. Do ponownego zaliczania
przedmiotu student może przystąpić w następnym semestrze. Student ma prawo złożyć pisemne odwołanie od decyzji prowadzącego do dziekana w terminie 7 dni.


Dodano 14.05.2014

Pliki do pobrania

Wyniki

Loguj się do systemu

Login:
Hasło: