dr
Krzysztof Kisiel

Ogłoszenia

STUDIA DZIENNE KIERUNEK IM SEMESTR I
TERMINY KOLOKWIÓW


Dodano 14.06.2017

Ważne terminy

Harmonogram sesji Matematyka 1 i Matematyka 2 (sesja zimowa 2017/2018):
(zaliczenia i egzaminy we wszystkich terminach odbywają się w sali 5M10 im. prof. A. Sołtana)

24.01.2018 (środa) godz. 13:15-14:00 EGZ. z Matematyki 2 (kierunki: MiBM, AiR, MT, En, IP, IM)
24.01.2018 (środa) godz. 14:15-15:45 ZAL. z Matematyki 2 (kierunki: MiBM, AiR, MT, En, IP, IM)


25.01.2018 (czwartek) godz. 16:15-17:00 EGZ. z Matematyki 1 (kierunki: En, IP, IM)

31.01.2018 (środa) godz. 13:15-14:00 EGZ. z Matematyki 2 (kierunki: MiBM, AiR, MT, En, IP, IM)
31.01.2018 (środa) godz. 14:15-15:45 ZAL. z Matematyki 2 (kierunki: MiBM, AiR, MT, En, IP, IM)


1.02.2018 (czwartek) godz. 16:15-17:00 EGZ. z Matematyki 1 (kierunki: En, IP, IM)

13.02.2018 (wtorek) godz. 9:15-10:00 EGZ. z Matematyki 2 (kierunki: MiBM, AiR, MT, En, IP, IM)


14.02.2018 (środa) godz. 11:15-12:00 EGZ. z Matematyki 1 (kierunki: En, IP, IM)

Dodano 30.05.2017


TERMINY ZALICZEŃ PO SEMESTRZE I STUDIA NIESTACJONARNE


Dodano 14.12.2014


Dodano 14.05.2014


BARDZO WAŻNE PUNKTY REGULAMINU STUDIÓW.

2. Obecność studenta jest obowiązkowa pod rygorem niezaliczenia przedmiotu po trzykrotnej nieusprawiedliwionej nieobecności na: ćwiczeniach audytoryjnych, laboratoryjnych, zajęciach projektowych, seminariach, lektoratach oraz na zajęciach praktycznych i terenowych. Dla studentów pierwszego roku studiów pierwszego stopnia wszystkie formy zajęć są obowiązkowe.


6. Student jest zobowiązany posiadać indeks oraz kartę okresowych osiągnięć studenta podczas zaliczania zajęć i składania egzaminu.

9. W przypadku niesamodzielnego rozwiązywania zadań lub zakłócania prawidłowego przebiegu egzaminu (lub innej
formy sprawdzania wiedzy, umiejętności i kompetencji), egzamin danego studenta zostaje przerwany i unieważniony
o czym prowadzący egzamin ma obowiązek niezwłocznie powiadomić pisemnie dziekana. Do ponownego zaliczania
przedmiotu student może przystąpić w następnym semestrze. Student ma prawo złożyć pisemne odwołanie od decyzji prowadzącego do dziekana w terminie 7 dni.


Dodano 14.05.2014

Pliki do pobrania

Wyniki

Loguj się do systemu

Login:
Hasło: