Politechnika Łódzka

Centrum Nauczania Matematyki i Fizyki

  
Tworzenie e-materiałów dydaktycznych do języków obcych - (język włoski) POWR.02.10.00-00-9014/20
Oś priorytetowa II
Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji
Lider: Politechnika Łódzka
Partner: Uniwersytet Łódzki
Działanie
2.10 Wysoka jakość systemu oświaty
Cel główny projektu
Opracowanie nowych e-materiałów dydaktycznych do kształcenia ogólnego w zakresie języka włoskiego w trakcie całego procesu kształcenia oraz udostępnienie ich na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej (zpe.gov.pl), która jest rekomendowana przez MEiN.
Grupa docelowa
Uczniowie, w tym uczniowie z indywidualnymi potrzebami edukacyjnymi lub z niepełnosprawnościami oraz pracownicy systemu oświaty, głównie nauczyciele. Uczniowie i nauczyciele szkół stanowić będą bezpośrednich odbiorców produktu projektu. Pośrednią grupę docelową odbiorców projektu stanowić będą osoby i instytucje nadzoru pedagogicznego i systemu doskonalenia nauczycieli, szkoły oraz rodzice w ramach procesu wspierania dzieci w ich uczeniu się.

Okres realizacji projektu

od 2021-04-01 do 2023-02-28
Całkowity koszt realizacji projektu
5 350 400,00

 
  
E-materiały dla branży: opieki zdrowotnej, pomocy społecznej, ochrony bezpieczeństwa osób i mienia POWR.02.15.00-00-3051/20
Oś priorytetowa II

Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji
Lider: Politechnika Łódzka
Partner 1: Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Partner 2: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Działanie
2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki
Cel główny projektu
Opracowanie i upowszechnienie nowych e-materiałów dydaktycznych do kształcenia zawodowego w branżach: opieka zdrowotna, pomoc społeczna oraz ochrona i bezpieczeństwo. Materiały udostępnienie zostaną na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej (zpe.gov.pl), która jest rekomendowana przez MEiN jako narzędzie nowoczesnego kształcenia. 
Grupa docelowa
Uczący sie (słuchacze szkół, uczestnicy kursów kwalifikacyjnych), w tym uczniowie z indywidualnymi potrzebami edukacyjnymi lub z niepełnosprawnościami oraz pracownicy systemu oświaty, głównie nauczyciele. E-materiały będą również dostępne do samodzielnego wykorzystania przez uczniów, ich rodziców i inne osoby dorosłe. Pośrednią grupę docelową odbiorców projektu stanowić będą osoby i instytucje nadzoru pedagogicznego i systemu doskonalenia nauczycieli oraz szkoły
prowadzące kształcenie w danych branżach zawodowych..

Okres realizacji projektu

od 2021-01-01 do 2023-03-31

Całkowity koszt realizacji projektu

14 652 880,00

 
  
Współpraca szkoły z uczelnią - branża mechaniczna, technik mechanik POWR.02.15.00-00-1003/20
Oś priorytetowa II
Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji
Lider: Politechnika Łódzka
Partner: Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Maz.
Działanie
2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki
Cel główny projektu
Opracowanie i upowszechnienie przykładowych rozwiązań w zakresie współpracy szkoły zawodowej z uczelnią wyższą tj. Politechniką Łódzką dla zawodu monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych w branży teleinformatycznej, przy współpracy pracodawcy. Realizacja zadań w projekcie:
 1. Opracowanie dostosowanego do potrzeb rynku pracy programu nauczania dla zawodu.
 2. Opracowanie organizacji zajęć dla uczniów
 3. Wypracowane propozycji działań mających na celu zapoznawanie uczniów i nauczycieli kształcenia zawodowego z nowymi technikami/technologiami stosowanymi w branży.
 4. Opracowanie form doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego.
 5. Pilotażowe wdrożenie przykładowych rozwiązań w klasie patronackiej w ZSZ w Tomaszowie Maz.
 6. Opracowanie modelu współpracy szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe z uczelnią uwzględniający również ich współpracę pracodawcą. Weryfikacja i akceptacja modelu przez ekspertów z Politechniki Łódzkiej.
Grupa docelowa
Uczniowie szkół kształcący się na kierunku technik mechanik.

Okres realizacji projektu

od 2020-08-01 do 2022-12-31

Całkowity koszt realizacji projektu

722 608,62

Harmonogram wsparcia

 
  
Współpraca szkoły z uczelnią - branża elektroenergetyczna - technik elektryk - grupa I, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej - grupa II POWR.02.15.00-00-1004/20
Oś priorytetowa II
Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji
Lider: Politechnika Łódzka
Partner: Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Maz.
Działanie
2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki
Cel główny projektu
Opracowanie i upowszechnienie przykładowych rozwiązań w zakresie współpracy szkoły zawodowej z uczelnią wyższą tj. Politechniką Łódzką dla zawodu monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych w branży teleinformatycznej, przy współpracy pracodawcy. Realizacja zadań w projekcie:
 1. Opracowanie dostosowanego do potrzeb rynku pracy programu nauczania dla zawodu.
 2. Opracowanie organizacji zajęć dla uczniów
 3. Wypracowane propozycji działań mających na celu zapoznawanie uczniów i nauczycieli kształcenia zawodowego z nowymi technikami/technologiami stosowanymi w branży.
 4. Opracowanie form doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego.
 5. Pilotażowe wdrożenie przykładowych rozwiązań w klasie patronackiej w ZSZ w Tomaszowie Maz.
 6. Opracowanie modelu współpracy szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe z uczelnią uwzględniający również ich współpracę pracodawcą. Weryfikacja i akceptacja modelu przez ekspertów z Politechniki Łódzkiej.
Grupa docelowa
Uczniowie szkół kształcący się na kierunkach technik elektryk oraz technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

Okres realizacji projektu

od 2020-08-01 do 2022-12-31

Całkowity koszt realizacji projektu

1 188 700,56

Harmonogram wsparcia

 
  
Współpraca szkoły z uczelnią - branża teleinformatyczna - monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych POWR.02.15.00-00-1005/20
Oś priorytetowa II
Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji
Lider: Politechnika Łódzka
Partner: Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Maz.
Działanie
2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki
Cel główny projektu
Opracowanie i upowszechnienie przykładowych rozwiązań w zakresie współpracy szkoły zawodowej z uczelnią wyższą tj. Politechniką Łódzką dla zawodu monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych w branży teleinformatycznej, przy współpracy pracodawcy. Realizacja zadań w projekcie:
 1. Opracowanie dostosowanego do potrzeb rynku pracy programu nauczania dla zawodu.
 2. Opracowanie organizacji zajęć dla uczniów
 3. Wypracowane propozycji działań mających na celu zapoznawanie uczniów i nauczycieli kształcenia zawodowego z nowymi technikami/technologiami stosowanymi w branży.
 4. Opracowanie form doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego.
 5. Pilotażowe wdrożenie przykładowych rozwiązań w klasie patronackiej w ZSZ w Tomaszowie Maz.
 6. Opracowanie modelu współpracy szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe z uczelnią uwzględniający również ich współpracę pracodawcą. Weryfikacja i akceptacja modelu przez ekspertów z Politechniki Łódzkiej.
<
strong>Grupa docelowa

Uczniowie szkół kształcący się na kierunku monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych.

Okres realizacji projektu

od 2020-08-01 do 2022-12-31

Całkowity koszt realizacji projektu

737 489,88

Harmonogram wsparcia

 

Cel główny projektu

  
Opracowanie programów nauczania do umiejętności dodatkowych dla zawodów (DUZ)-Budownictwo POWR.02.15.00-00-4001/19
Oś priorytetowa II
Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji
Lider: Politechnika Łódzka
Partner: Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Technologii Eksploatacji w Radomiu
Działanie
2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki
Cel główny projektu
Opracowanie dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie 11 zawodów szkolnictwa branżowego (branża budowlana), dla których określone zostaną efekty kształcenia i kryteria weryfikacji tych efektów, wraz z programami ich nauczania we współpracy z trzema pracodawcami. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizację następujących celów pośrednich:
 1. Opracowanie programów nauczania do umiejętności dodatkowych dla zawodu: Technik inżynierii środowiska i melioracji.
 2. Opracowanie programów nauczania do umiejętności dodatkowych dla zawodu: Technik inżynierii sanitarnej.
 3. Opracowanie programów nauczania do umiejętności dodatkowych dla zawodu: Technik geodeta.
 4. Opracowanie programów nauczania do umiejętności dodatkowych dla zawodu: Monter konstrukcji budowlanych.
 5. Opracowanie programów nauczania do umiejętności dodatkowych dla zawodu: Technik budownictwa.
 6. Opracowanie programów nauczania do umiejętności dodatkowych dla zawodu: Operator maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych.
 7. Opracowanie programów nauczania do umiejętności dodatkowych dla zawodu: Technik robót wykończeniowych w budownictwie.
 8. Opracowanie programów nauczania do umiejętności dodatkowych dla zawodu: Monter stolarki budowlanej.
 9. Opracowanie programów nauczania do umiejętności dodatkowych dla zawodu: Dekarz.
 10. Opracowanie programów nauczania do umiejętności dodatkowych dla zawodu: Zdun.
 11. Opracowanie programów nauczania do umiejętności dodatkowych dla zawodu: Technik renowacji elementów architektury.
Grupa docelowa
Szkoły i placówki oświatowe prowadzące kształcenie zawodowe. Pośrednimi odbiorcami wsparcia będą również uczniowie szkół prowadzących kształcenie zawodowe, którzy w ramach obowiązkowych zajęć  edukacyjnych będą mogli uzyskać przygotowanie do nabycia dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów, a także absolwenci szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe, gdyżuzyskane przez nich dodatkowe umiejętności zawodowe zwiększą ich szanse na zatrudnienie na lokalnym i regionalnym rynku pracy.

Okres realizacji projektu

od 2020-01-01 do 2021-03-31

Całkowity koszt realizacji projektu

1 285 200,00

 
  
Opracowanie programów nauczania do umiejętności dodatkowych dla zawodów (DUZ) - dla branży elektroniczno-mechatronicznej POWR.02.15.00-00-4008/19
Oś priorytetowa II
Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji
Lider: Politechnika Łódzka
Partner: Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Technologii Eksploatacji w Radomiu
Działanie
2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki
Cel główny projektu
Oracowanie dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie 3 zawodów szkolnictwa branżowego (branża elektroniczno-mechatroniczna), dla których określone zostaną efekty kształcenia i kryteria weryfikacji tych efektów, wraz z 9 programami ich nauczania we współpracy z trzema pracodawcami. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizację następujących celów pośrednich:
 1. Opracowanie programów nauczania do umiejętności dodatkowych dla zawodu: Technik automatyk.
 2. Opracowanie programów nauczania do umiejętności dodatkowych dla zawodu: Technik elektronik.
 3. Opracowanie programów nauczania do umiejętności dodatkowych dla zawodu: Technik.
Grupa docelowa
Szkoły i placówki oświatowe prowadzące kształcenie zawodowe. Pośrednimi odbiorcami wsparcia będą również uczniowie szkół prowadzących kształcenie zawodowe, którzy w ramach obowiązkowych zajęć  edukacyjnych będą mogli uzyskać przygotowanie do nabycia dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów, a także absolwenci szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe, gdyżuzyskane przez nich dodatkowe umiejętności zawodowe zwiększą ich szanse na zatrudnienie na lokalnym i regionalnym rynku pracy.

Okres realizacji projektu

od 2020-01-01 do 2021-03-31

Całkowity koszt realizacji projektu

371 250,00

 
  
Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych – obszar I POWR.02.14.00-00-3003/19
Oś priorytetowa II
Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji
Lider: Eduexpert Sp. z o.o.
Partner 1: Politechnika Łódzka
Partner 2: Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Technologii Eksploatacji w Radomiu
Działanie
2.14 Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie
Cel główny projektu
większenie dostępu osób dorosłych do różnych form uczenia się przez całe życie poprzez opracowanie 54 modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych (kkz) oraz 218 programów kursów umiejętności zawodowych (kuz) w okresie od 01.01.2020 do 28.02.2021 przy aktywnym udziale przedstawicieli otoczenia społeczno-gospodarczego dla obszaru I obejmującego branże:
 1. Branża fryzjersko-kosmetyczna
 2. Branża przemysłu mody
 3. Branża poligraficzna
 4. Branża audiowizualna
 5. Branża handlowa
 6. Branża opieki zdrowotnej
 7. Branża pomocy społecznej
 8. Branża ochrony i bezpieczeństwa osób i mienia
Grupa docelowa
Szkoły i placówki systemu oświaty prowadzące kształcenie zawodowe, Placówki kształcenia ustawicznego, Organy je prowadzące, Kadra szkół i placówek.

Okres realizacji projektu

od 2020-01-01 do 2021-11-30

Całkowity koszt realizacji projektu

1 888 680,00 zł

 
  
Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych – obszar IV POWR.02.14.00-00-3002/19
Oś priorytetowa II
Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji
Lider: Eduexpert Sp. z o.o.
Partner 1: Politechnika Łódzka
Partner 2: Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Technologii Eksploatacji w Radomiu
Działanie
2.14 Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie
Cel główny projektu
większenie dostępu osób dorosłych do różnych form uczenia się przez całe życie poprzez opracowanie 57 modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych (kkz) oraz 220 programów kursów umiejętności zawodowych (kuz) w okresie od 01.01.2020 do 28.05.2021 przy aktywnym udziale przedstawicieli otoczenia społeczno-gospodarczego dla obszaru IV obejmującego branże:
 1. Branża chemiczna
 2. Branża ceramiczno-szklarska
 3. Branża budowlana
 4. Branża spedycyjno-logistyczna
 5. Branża ekonomiczno-administracyjna
 6. Branża transportu lotniczego
 7. Branża transportu drogowego
 8. Branża transportu kolejowego
 9. Branża transportu wodnego
Grupa docelowa
Szkoły i placówki systemu oświaty prowadzące kształcenie zawodowe, Placówki kształcenia ustawicznego, Organy je prowadzące, Kadra szkół i placówek.

Okres realizacji projektu

od 2020-01-01 do 2021-11-30

Całkowity koszt realizacji projektu

1 990 920,00 zł

 
  
Nowoczesny model współpracy uczelni wyższej ze szkołą zawodową w zakresie kształcenia w zawodach z grupy branżowej poligraficzno-fotograficzno-reklamowej dla zawodu technik organizacji reklamy POWR.02.15.00-00-2013/18
Oś priorytetowa II
Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji
Lider: Politechnika Łódzka
Partner: Sosnowiec - Miasto na prawach powiatu
Działanie
2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki
Cel główny projektu  
 1. Opracowanie dostosowanego do potrzeb rynku pracy programu naucz, dla zawodu technik organizacji reklamy.
 2. Opracowanie organizacji zajęć dla zawodu technik organizacji reklamy dla uczniów przez wykładowców z wykorzystaniem bazy dydaktycznej szkoły zawodowej lub wyższej.
 3. Wypracowane propozycji działań mających na celu zapoznawanie uczniów i nauczycieli kształcenia zawodowego z nowymi technikami/technologiami stosowanymi w branży poligraficzno-fotograficzno-reklamowej
 4. Opracowanie formy doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego w zawodzie technik organizacji reklamy i testowe przeszkolenie nauczycieli
 5. Pilotażowe wdrożenie przykładowych rozwiązań w zakresie współpracy szkół prowadzących kształcenie zawodowe z uczelniami w klasie patronackiej (kl. I Technikum nr 1 w CKZiU w Sosnowcu) w roku 2019/2020
 6. Opracowanie modelu współpracy szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe z uczelnią uwzględniający również ich współpracę z organizacją branżową (Związkiem Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska). Weryfikacja i akceptacja modelu przez ekspertów z Politechniki Łódzkiej. Modyfikacja opracowanego materiału, zgodnie z zaleceniami ekspertów.

Grupa docelowa

Uczniowie szkół kształcący się na kierunku technik organizacji reklamy.

Okres realizacji projektu

od 2019-05-01 do 2021-05-29

Całkowity koszt realizacji projektu

813 598,12

Harmonogram wsparcia

 

Model współpracy szkół zawodowych ze szkołami wyższymi w zakresie kształcenia w zawodach z grupy branżowej tekstylno-odzieżowej dla zawodu technik przemysłu mody POWR.02.15.00-00-2012/18

Oś priorytetowa II


Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji
Lider: Sosnowiec - Miasto na prawach powiatu
Partner: Politechnika Łódzka

Działanie


2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki

Cel główny projektu

 1. Opracowanie dostosowanego do potrzeb rynku pracy programu naucz, dla zawodu technik przemysłu mody.

 2. Opracowanie organizacji zajęć dla zawodu technik przemysłu mody dla uczniów przez wykładowców z wykorzystaniem bazy dydaktycznej szkoły zawodowej lub wyższej.

 3. Wypracowane propozycji działań mających na celu zapoznawanie uczniów i nauczycieli kształcenia zawodowego z nowymi technikami/technologiami stosowanymi. w branży poligraficzno-fotograficzno-reklamowej.

 4. Opracowanie formy doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego w zawodzie technik przemysłu mody i testowe przeszkolenie nauczycieli.

 5. Pilotażowe wdrożenie przykładowych rozwiązań w zakresie współpracy szkół prowadzących kształcenie zawodowe z uczelniami w klasie patronackiej (kl. I Technikum nr 1 w CKZiU w Sosnowcu) w roku 2019/2020.

 6. Opracowanie modelu współpracy szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe z uczelnią uwzględniający również ich współpracę z organizacją branżową (Związkiem Przedsiębiorców Przemysłu Mody Lewiatan). Weryfikacja i akceptacja modelu przez ekspertów z Politechniki Łódzkiej. Modyfikacja opracowanego materiału, zgodnie z zaleceniami ekspertów.

Grupa docelowa

Uczniowie szkół kształcący się na kierunku technik przemysłu mody.

Okres realizacji projektu od 2019-05-01 do 2021-02-28

Całkowity koszt realizacji projektu

721 318,50

Harmonogram wsparcia


 
  
E-zasoby z zakresu Podejmowania Działalności Gospodarcze
Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji
Lider Projektu: GroMar Sp. ZOO
Partner Projektu: Politechnika Łódzka
Działanie
2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki
Cel główny projektu
 • przygotowanie do samodzielnego, aktywnego uczestnictwa w życiu gospodarczym
 • Przygotowanie do samozatrudnienia we wskazanych branżach gospodarczych
 • rozwijanie aktywności w zakresie podejmowania działalności gospodarczej
Opracowanie e-zasobów z zakresu Podejmowania Działalności Gospodarczej dla sektora administracyjno-usługowego (I) – obszar 1A: branża fryzjersko-kosmetyczna i chemiczno-ceramiczno-szklarska; branża poligraficzno-fotograficzna; branża drzewno-meblarska POWR.02.15.00-00-1021/17 
Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 275 000,00 zł
Opracowanie e-zasobów z zakresu Podejmowania Działalności Gospodarczej dla sektora administracyjno-usługowego (II) – obszar 2A: branża ekonomiczno-administracyjno-biurowa; transportowo-spedycyjno-logistyczna POWR.02.15.00-00-1022/17 
Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 250 000,00 zł
Opracowanie e-zasobów z zakresu Podejmowania Działalności Gospodarczej dla sektora administracyjno-usługowego (III) – obszar 3A: branża skórzano-obuwnicza; włókienniczo-odzieżowa POWR.02.15.00-00-1023/17 
Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 125 000,00 zł
Opracowanie e-zasobów z zakresu Podejmowania Działalności Gospodarczej dla sektora budowlanego – obszar 4B: branża budowlana; drogowa i inżynieryjno-instalacyjna POWR.02.15.00-00-1005/17 
Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 350 000,00 zł
Opracowanie e-zasobów z zakresu Podejmowania Działalności Gospodarczej dla sektora elektryczno-ekonomicznego (obszar 5E) oraz sektora artystycznego (obszar 5S)  POWR.02.15.00-00-1024/17 
Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 300 000,00 zł
Opracowanie e-zasobów z zakresu Podejmowania Działalności Gospodarczej dla sektora mechanicznego – obszar 6M: branża mechaniczna – mechanika precyzyjna; mechaniczna – budowa maszyn, obróbka metali i tworzyw sztucznych  POWR.02.15.00-00-1025/17 
Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 325 000,00 zł
Opracowanie e-zasobów z zakresu Podejmowania Działalności Gospodarczej dla sektora górniczo-hutniczego – obszar 7G: branża górniczo-wiertnicza; hutniczo-odlewnicza POWR.02.15.00-00-1026/17 
Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 175 000,00 zł
Opracowanie e-zasobów z zakresu Podejmowania Działalności Gospodarczej dla sektora rolno-leśnego – obszar 8R: branża leśno-ogrodnicza; rolno-hodowlana POWR.02.15.00-00-1027/17 
Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 200 000,00 zł
Opracowanie e-zasobów z zakresu Podejmowania Działalności Gospodarczej dla sektora turystyczno-gastronomicznego – obszar 9T: branża hotelarsko-gastronomiczno-turystyczna; spożywcza  POWR.02.15.00-00-1028/17 
Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 125 000,00 zł
Opracowanie e-zasobów z zakresu Podejmowania Działalności Gospodarczej dla sektora medyczno-społecznego  POWR.02.15.00-00-1029/17 
Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 350 000, 00 zł
Okres realizacji projektu od 2017-10-01 do 2018-08-31
Całkowity koszt realizacji projektu 813 598,12

 
  
Języki obce zawodowe dla obszaru budowlanego POWR.02.15.00-00-5031/16

Oś priorytetowa II

Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji
Lider: Politechnika Łódzka

Działanie

2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki

Cel głównym projektu

 1. Opracowanie materiałów multimedialnych (e-zasobów) z zakresu j. angielskiego zawodowego dla grupy zawodów budowlanych.

 2. Opracowanie materiałów multimedialnych (e-zasobów) z zakresu j. angielskiego zawodowego dla grupy zawodów drogowych i inżynieryjno-instalacyjnych.

W projekcie wypracowane zostaną materiały multimedialne do nauki języka angielskiego zawodowego w grupie zawodów budowlanych. Powszechny dostęp do materiałów zapewni umieszczenie ich na publicznej, otwartej platformie internetowej prowadzonej i nadzorowanej przez MEN. Opracowane e-zasoby spełniać będą wymogi metodyki kształcenia języków obcych i będą spójne z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego. Uwzględnione zostaną treści z zakresu rynku pracy, prezentacje zawodów oraz typowe miejsca i stanowiska pracy. Materiały filmowe i gry dydaktyczne wzbogacone zostaną materiałem ćwiczeniowym i zadaniami sprawdzającymi. Całość uwzględniać będzie indywidualne różnice i preferencje w zakresie tempa i stylu uczenia się.

Grupa docelowa

Szkoły kształcące z klasyfikacji dla grupy zawodów budowlanych oraz drogowych i inżynieryjno-instalacyjnych, których nauczyciele uzyskali dostęp do materiałów multimedialnych i metodycznych do nauczania języka obcego ukierunkowanego zawodowo

Okres realizacji projektu od 2017-03-01 do 2018-11-30

Całkowity koszt realizacji projektu

 1 949 880,00

 
Centrum Nauczania Matematyki i Fizyki
Al. Politechniki 11
90-924 Łódź
tel/fax: (+48) 42 631 36 14, 42 631 36 19
e-mail: cmf@adm.p.lodz.pl