Politechnika Łódzka

Centrum Nauczania Matematyki i Fizyki

Centrum Nauczania Matematyki i Fizyki jest pozawydziałową jednostką organizacyjną Politechniki Łódzkiej powołaną uchwałą Senatu PŁ z dnia 10 grudnia 2003 roku.

Do zadań Centrum należy prowadzenie zajęć dydaktycznych z matematyki i fizyki dla potrzeb wydziałów Politechniki Łódzkiej oraz na International Faculty of Engineering (Centrum Kształcenia Międzynarodowego) w języku angielskim i francuskim. Dopuszczona jest również możliwość wymiany zajęć między Centrum Nauczania Matematyki i Fizyki a Wydziałem FTIMS (Instytutem Matematyki i Instytutem Fizyki).

Centrum prowadzi również kursy przygotowawcze z matematyki i fizyki do matury. Za pomocą nowych form narzędzi i metod dokształcania na odległość (e – learning) staramy się wyrównać poziom wiedzy z tych przedmiotów poprzez przygotowanie i opiekę merytoryczną nad serwisem na stronie internetowej PŁ (e-matematyka).

Centrum Nauczania Matematyki i Fizyki kierowane przez doc. dr Andrzeja Justa zatrudnia 89 pracowników, w tym 78 pracowników naukowo-dydaktycznych i dydaktycznych, 5 inżynieryjno-technicznych, 3 administracyjnych oraz 3 gospodarczych. Podstawowymi jednostkami organizacyjnymi są zespoły dydaktyczne, 3 zespoły matematyków i 3 zespoły fizyków w tym jeden ds. Laboratorium Fizyki, prowadzące zajęcia na poszczególnych Wydziałach. W CMF działa Rada Centrum oraz Rada Programowa Centrum w skład której wchodzą przedstawiciele wszystkich Wydziałów PŁ.

Centrum Nauczania Matematyki i Fizyki posiada dwa laboratoria: powstałe w 2005 roku nowoczesne Laboratorium Fizyki dla studentów PŁ oraz Laboratorium Komputerowe.

Centrum również szeroko udostępnia swoje laboratoria uczniom i nauczycielom szkół średnich przeprowadzając pokazy ciekawych eksperymentów wraz z dyskusją i omówieniem obserwowanych zjawisk.

 
Centrum Nauczania Matematyki i Fizyki
Al. Politechniki 11
90-924 Łódź
tel/fax: (+48) 42 631 36 14, 42 631 36 19
e-mail: cmf@adm.p.lodz.pl